sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, november 2004

Islandsbron, fortsättning.

Islandsbron är känd redan från första hälften av 1500-talet. Den första bron var av trä som vårflödena skamfilade en hel del. År 1684 och 1692 blev den extra hårt utsatt, 1692 så hårt att man fick hämta det mesta av bron nere vid Flottsund. Den gamla bron ersattes i början av 1830-talet av en träbro med stenvalv. Detta gjordes på landshövding von Kraemers initiativ. Den nya bron var svårtrafikerad, särskilt vintertid i halt väglag, eftersom den höjde sig i en båge. I januari 1906 föreslogs en ombyggnad av bron till en kostnad av 12 300 kr. Ombyggnaden skulle göra det möjligt för spårvagnar att ta sig över. Hamndirektionen, som var ansvarig för bron, ville inte betala hela kostnaden av ombyggnaden eftersom den inte skulle vara nödvändig om inte spårvägen skulle dras fram över bron. Till slut kom man överrens om att Hamndirektionen och staden betalade 6 150 kr vardera. Hamndirektionen betalade sin del ur bankkassör Haglunds donationsmedel. Samtidigt bidrog bankkassör Haglund personligen med 3 000 kr till anskaffande av ett prydligt räcke till den nya bron. I början av 1930-talet hade vissa järnbalkar rostat sönder på grund av saltningarna i spårvägsspåren. Trafiken ökade och den 6 meter breda bron ansågs otillräcklig. 1943 förelåg därför ett förslag om ombyggnad. Detta blev inte av på grund av världskrig och penningbrist. Det kom ett nytt förslag 1955 som blev färdigställt i slutet av 1956. Det utgick stadsbidra med 95 % till broarbetet. Ett konstnärligt räcke blev denna gång ritat av uppsala-konstnären Olof Hellström. Den nya bron är 14 meter med en 9 meter bred körbana. År 1990 gjordes en tillbyggnad för att förbättra utrymmet för gång- och cykeltrafiken.

Islandsbron fick sitt namn efter stadsdelen Islandet som under medeltiden var den sydligaste av de tre stadsdelarna öster om ån. Alltså norr och söder om nuvarande Islandsbron. Namnet kommer troligen av det intilliggande område där ån var bredare och bildade en liten grund sjö som var isbelagd vintertid. I januari-februari hölls årligen den stora distingsmarknaden på isen.

Islandsbron har tidigare också hetat Munkbron och Skeppsbron. Namnet Islandsbron fastställdes officiellt 1944.

Copyright © 2004-2007 sindra.net